پیشنهاد سردبیر

نرخ دیه سال ۱۴۰۰ چقدر است؟ + تفاوت دیه زن و مرد

همان طور که می دانید نرخ دیه هر سال توسط رئیس قوه قضاییه اعلام شده و تقریبا می توان گفت که با توجه به تورم هر ساله اقتصاد کشور، سابقه ای از عدم تغییر این نرخ طی سال های گذشته، نداشته ایم. به این ترتیب هر سال با درصدهای کم و زیاد، با افزایش نرخ دیه زن و مرد روبرو هستیم و این یکی از عواملی است که به طور مستقیم نرخ بیمه شخص ثالث را نیز تحت تاثیر خود قرار می دهد.

دیه چیست؟

دیه مجازات نقدی تعریف شده در جرایم قانون مجازات اسلامی می باشد که در ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی آورده شده است. به این شکل در جرایم غیرعمدی که موجب آسیب به جان (فوت کامل)، جرح (آسیب به اعضای بدن) و سایر آسیب های جسمی گردد، شرع مبلغی دیه را مشخص خواهد کرد که باید از سوی مرتکب فعل غیرعمد به بزه دیده یا وراث وی پرداخت گردد.

ماده قانونی دیه: ماده ۴۴۸ قانون مجازات اسلامی

“دیه مقدر، مال معینی است که در شرع مقدس، به سبب جنایت غیر عمدی بر نفس، عضو، یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است”.

نکته: در برخی از شرایط نیز علی رغم عمدی بودن، با گذشت از قصاص یا به هر شکلی عدم اجرای آن، پرداخت دیه متصور خواهد بود.

افزایش قیمت دیه سال ۱۴۰۰

امسال نرخ دیه به عدد ۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰ میلیون تومان (چهار میلیارد و هشتصد میلیون ریال) رسیده است. لازم به ذکر اس که این مبلغ دیه سال ۱۴۰۰، برای ماه های غیرحرام اعلام شده است و نرخ دیه در ماه های حرام (محرم، ذی القعده، ذی الحجه و رجب)، معادل یک سوم برابر این مبلغ یعنی ۶۴۰ میلیون تومان خواهد بود. به علاوه نرخ دیه مزبور، از ابتدای سال ۱۴۰۰، اجرایی شده است.

این افزایش قیمت دیه طبق بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۱۶۵۲۳۷/۱۰۰ مورخ ۹۹/۱۲/۲۷ رییس قوه قضاییه به کلیه واحدهای قضایی و دادسراهای سراسر کشور اعلام شده است.

لازم به ذکر است که پیش از این نرخ دیه در سال ۱۳۹۹ در ماه‌های عادی ۳۳۰ و در ماه‌های حرام ۴۴۰ میلیون تومان بوده و طبق این اعداد اجرایی می شد.

نحوه تعیین نرخ دیه

اما سوالی که اغلب در این خصوص مطرح می شود، این است که مبلغ دیه به چه صورت و بر چه اساسی تعیین می شود و چرا این مبلغ از سالی به سال دیگر تفاوت دارد.

در این خصوص لازم به توضیح است که مبلغ دیه کامل انسان در هر سال طبق نظر کارشناسان و با توجه به درصد تورمی که از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می شود، تعیین خواهد شد. البته همان طور که در بالا نیز قید کردیم، این اعداد و ارقام نزد رئیس قوه قضاییه رسیده و وی به عنوان مقام اول این قوه، تصمیم گیرنده قطعی و اعلام کننده نرخ دیه خواهد بود.

مطابق با قانون، نرخ دیه به صورت جزء هم متفاوت می‌شود و در هر سانحه‌ای که منجر به پرداخت دیه شود باید مقادیر مختلفی از دیه پرداخته شود.
براساس این گزارش، نرخ جدید دیه ۱۴۰۰ به صورت کل و جزء به این شرح است:

 • دیه کامل در ماه غیر حرام: معادل ۴۸۰ میلیون تومان
 • دیه کامل در ماه حرام (محرم، ذی القعده، ذی الحجه، رجب): معادل ۶۴۰ میلیون تومان
 • یک دینار شرعی: معادل۴۸۰ هزار تومان
 • یک درهم شرعی: معادل ۴۸ هزار تومان
 • یک نفر شتر: معادل ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
 • یک ده هزارم دیه کامل: معادل ۴۸ هزار تومان
 • یک هزارم دیه کامل: معادل ۴۸۰ هزار تومان
 • یکصدم دیه کامل (یک درصد): معادل ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان
 • نیم صدم دیه کامل (نیم درصد): معادل ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
 • یک دهم درصد: معادل ۴۸۰ هزار تومان
 • دو دهم درصد دیه کامل: معادل۹۶۰ هزار تومان
 • سه دهم درصد دیه کامل: معادل یک میلیون و ۴۴۰ هزار تومان
 • چهار دهم درصددیه کامل: معادل یک میلیون و ۹۲۰ هزار تومان
 • پنج دهم درصد دیه کامل: معادل ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان
 • شش دهم درصد دیه کامل: معادل ۲ میلیون و ۸۸۰ هزار تومان
 • هفت دهم دصد دیه کامل: معادل ۳ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان
 • هشت دهم درصد دیه کامل: معادل ۳۸۴۰۰۰۰ تومان
 • نه دهم درصد دیه کامل: معادل ۴۳۲۰۰۰۰ تومان
 • یک درصد دیه کامل: معادل ۴۸۰۰۰۰۰ تومان
 • یک ویک دهم درصد دیه کامل: معادل ۵۲۸۰۰۰۰ تومان
 • یک ودو دهم درصد دیه کامل: معادل ۵۷۶۰۰۰۰ تومان
 • یک وسه دهم درصد دیه کامل: معادل ۶۲۴۰۰۰۰ تومان
 • یک وچهار دهم درصد دیه کامل: معادل ۶۷۲۰۰۰۰تومان
 • یک وپنج دهم درصد دیه کامل: معادل ۷۲۰۰۰۰۰ تومان
 • یک وشش دهم درصد دیه کامل: معادل ۷۶۸۰۰۰۰ تومان
 • یک وهفت دهم درصد دیه کامل: معادل ۸۱۶۰۰۰۰ تومان
 • یک وهشت دهم درصد دیه کامل: معادل ۸۶۴۰۰۰۰ تومان
 • یک ونه دهم درصد دیه کامل: معادل ۹۱۲۰۰۰۰ تومان
 • دو درصد دیه کامل: معادل ۹۶۰۰۰۰۰ تومان
 • دونیم درصد دیه کامل: معادل ۱۲۰۰۰۰۰۰ تومان
 • سه درصد دیه کامل: معادل ۱۴۴۰۰۰۰۰ تومان
 • سه ونیم درصد دیه کامل: معادل ۱۶۸۰۰۰۰۰ تومان
 • چهار درصد دیه کامل: معادل ۱۹۲۰۰۰۰۰ تومان
 • چهارونیم درصد دیه کامل: معادل ۲۱۶۰۰۰۰۰ تومان
 • پنج درصد دیه کامل: معادل ۲۴۰۰۰۰۰۰ تومان
 • پنج ونیم درصد دیه کامل: معادل ۲۶۴۰۰۰۰۰ تومان
 • شش درصد دیه کامل: معادل ۲۸۸۰۰۰۰۰ تومان
 • شش ونیم درصد دیه کامل: معادل ۳۱۲۰۰۰۰۰ تومان
 • هفت درصد دیه کامل: معادل ۳۳۶۰۰۰۰۰ تومان
 • هفت ونیم درصد دیه کامل: معادل ۳۶۰۰۰۰۰۰ تومان
 • هشت درصد دیه کامل: معادل ۳۸۴۰۰۰۰۰ تومان
 • هشت ونیم درصد دیه کامل: معادل ۴۰۸۰۰۰۰۰ تومان
 • نه درصد دیه کامل: معادل ۴۳۲۰۰۰۰۰ تومان
 • نه ونیم درصد دیه کامل: معادل ۴۵۶۰۰۰۰۰ تومان
 • ده درصد دیه کامل: معادل ۴۸۰۰۰۰۰۰ تومان
 • نصف (یک دوم) دیه کامل: معادل ۲۴۰۰۰۰۰۰۰ تومان
 • ثلث دیه کامل (یک سوم): معادل ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ تومان
 • ربع (یک چهارم) دیه کامل: معادل ۱۲۰۰۰۰۰۰۰ تومان
 • خمس (یک پنجم) دیه کامل: معادل ۹۶۰۰۰۰۰۰ تومان
 • چهار پنحم از یک پنجم دیه کامل: معادل ۷۶۸۰۰۰۰۰ تومان
 • چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم دیه کامل: معادل ۳۸۴۰۰۰۰۰ تومان
 • یک پنجم از یک دهم دیه کامل: معادل ۹۶۰۰۰۰۰ تومان
 • یک دوم از یک دهم دیه کامل: معادل ۲۴۰۰۰۰۰۰ تومان
 • حارصه (یک شتر): معادل ۴۸۰۰۰۰۰ تومان
 • دامیه (دوشتر): معادل ۹۶۰۰۰۰۰ تومان
 • متلاحمه (سه شتر): معادل ۱۴۴۰۰۰۰۰ تومان
 • سمحاق (چهار شتر): معادل ۱۹۲۰۰۰۰۰ تومان
 • موضعه (پنج شتر): معادل ۲۴۰۰۰۰۰۰ تومان
 • هاشمه (ده شتر): معادل ۴۸۰۰۰۰۰۰ تومان
 • منقله (پانزده شتر): معادل ۷۲۰۰۰۰۰۰ تومان
 • ماء مومه (سی وسه شتر): معادل ۱۵۸۴۰۰۰۰۰ تومان
 • جائفه (ثلث دیه کامل): معادل ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ تومان
 • دامغه (ثلث دیه کامل): معادل ثلث ۱۶۰۰۰۰۰۰۰ میلیون تومان
 • سیاه شدن صورت بدون جراحت، شش دینار : معادل ۲۸۸۰۰۰۰ تومان
 • کبود شدن صورت (سه دینار): معادل ۱۴۴۰۰۰۰ تومان
 • سیاه شدن سایر اعضاء بدن (سه دینار): معادل ۱۴۴۰۰۰۰ تومان
 • سرخ شدن اعضاء بدن (ربع دینار): معادل ۱۲۰۰۰۰ تومان
 • دیه نطفه که در رحم مستقر شده است (بیست دینار): معادل ۹۶۰۰۰۰۰ تومان
 • دیه علقه که خون بسته است (چهل دینار): معادل ۱۹۲۰۰۰۰۰ تومان
 • دیه جنین که گوشت و استخوان آن تمام شده و هنوز روح درآن پیدا نشده است، فرقی بین پسر ودختر نیست، (یکصد دینار): معادل ۴۸۰۰۰۰۰۰ تومان
 • دیه جنین در مرحله‌ای که به صورت استخوان درآمده است و هنوز گوشت نروییده است (هشتاد دینار): معادل ۳۸۴۰۰۰۰۰تومان
 • دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر پسر باشد) دیه کامل: معادل ۴۸۰۰۰۰۰۰۰تومان
 • دیه جنین که روح در آن پیدا شده است (اگر دختر باشد) نصف دیه کامل مرد مسلمان: معادل ۲۴۰۰۰۰۰۰۰تومان
 • دیه جنین که روح در آن پیدا شده است و اگر مشتبه باشد (سه چهارم دیه کامل): معادل ۳۶۰۰۰۰۰۰۰تومان
 • دیه مضقه که به صورت گوشت درآمده است (شصت دینار): معادل ۲۸۸۰۰۰۰۰تومان

سوالات مهم

نرخ دیه سال ۱۴۰۰ چقدر است؟

قیمت دیه سال ۱۴۰۰ معادل ۴۸۰ میلیون تومان است.

قیمت دیه در ماه‌های حرام سال ۱۴۰۰ چقدر است؟

نرخ دیه در ماه‌های حرام امسال، ۶۴۰ میلیون تومان اعلام شده است.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا